• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Vi vil erfare, at som vi beder, vil Helligånden lede os på ny. Følg altid Helligåndens ledelse.

Vi ved, at troende alle steder har en byrde for fortabte eller frafaldne kære. Alligevel beder mange i en frygts ånd og ængstes i stedet for at tro.

Blæs i trompeten

Dette har fået skribenten til at søge lys over, hvordan vi kan bede, idet vi føler behov for at bede den rette bøn og også for et bestemt løfte eller ord fra Gud, som vi kan grunde vor tro på, når vi beder for de ufrelste. Pris Gud, Han vil altid lønne en sådan søgen.

Det er måske, fordi der er nogle, hvis frelse forekommer os umulig, at det første ord, der blev givet os, var ordet fra Mark. 10:2 7: » ... alle ting er mulige for Gud«

Det næste skriftsted havde vi været opmærksom på tidligere, men nu blev det yderligere understreget for os. » Vore stridsvåben er nemlig ikke verdslige, men mægtige for Gud, så de kan nedbryde fæstningsværker. Med dem nedbryder vi tanke bygninger (forestillinger) og alt hovmod, der rejser sig imod erkendelsen af Gud, og tager enhver mennesketanke til fange ind under lydighed mod Kristus. « 2. Kor. 10:4-5.Dette viser den vældige kraft, der er i vore Åndelige våben. Og vi må bede om, at alt dette må ske i den, vi beder for, så fjendens værk helt må nedbrydes.

Endelig blev der givet os en fast grundvold for vore bønner forløsningens grundvold. I virkeligheden er alle mennesker løskøbte, så vi må sige, at alle egent­lig er Guds købte ejendom, skønt mange stadig holdes fast af fjenden. Vi må gen­nem troens bøn og i Jesu navn gøre krav på og erobre for Gud det, som retmæssigt tilhører Ham. Dette kan kun gøres på forløsningens grund. Hermed vil vi ikke antyde, at alle automatisk er frelst, fordi de gennem forløsningen er købt til Gud. De må selv tro og modtage evangeliet, det, som vor forbøn sætter dem i stand til at gøre.

At bede i Jesu ·navn er at bede om eller gøre krav på det, som Kristi blod har sikret. Derfor bør vi med navns nævnel­se holde hver enkelt, som vi beder for, frem som Guds løskøbte ejendom, i Her­ren Jesu navn og på blodets grund.

Vi bør kræve, at al Satans værk, så­som falsk lære, vantro, falsk undervisning og had, som fjenden har bygget op, ned­brydes; og at deres tanker bringes ind un­der lydighed mod Kristus.

I den autoritet, som er i Jesu navn, må vi holde fast ved deres udfrielse fra den on­des magt og overtalelser, fra kærlighed til denne verden og kødets lyst. Vi må også bede Gud give dem en vågen samvittig­hed og virke anger i dem, ligesom vi må bede Gud give dem· et lyttende øre og et hjerte, som vil tro, når de hører og læser Guds ord. Bed om, at Guds vilje må blive fuldbyrdet i og igennem dem.

Vi må være udholdende i forbønnen, ikke for at overtale Gud, men på grund af fjenden. Vor bøn og kamp er imod fjenden, de frygtelige mørkets magter og herskere. Det er vor pligt over for Gud at kæmpe for de sjæle, Kristus døde for. Ligesom nogle må bringe dem de gode nyheder om deres forløsning, må andre ved bønnen slå mørkets magter tilbage. Satan slipper kun det, han bliver tvunget til, og han fornyer sine angreb på en meget listig måde. Derfor må bønnen være udholdende og konkret, selv længe efter der har været konkrete resultater. Vi m stå fjenden imod og holde fast ved det, som er erobret for Gud, indtil den dag, da sjælen er fast forankret i Gud.

Vi vil erfare, at som vi beder, vil Helligånden lede os på ny. Følg altid Hans ledelse.

For nylig bad vi for en sjæl, men vi følte, at vore bønner var resultatløse. Det syntes, som om intet skete. Så inspirerede Helligånden os til at løfte vedkommende op for Gud i Herren Jesu navn. Da vi adlød denne tilskyndelse, idet vi gentagne gange sagde: »I Herren Jesu navn løfter vi ..... op til Gud,« følte vi, at vore bønner grad­vis virkede. Det syntes, som om vi løftede denne ene op fra dybet, fra fjendens lejr. Så var det muligt for os at gå fremad som· sædvanlig og kræve hver enkelt del af dette liv for Gud, samtidig med at vi holdt blodet op imod fjenden.

Dette er sand krigsførelse i den åndeli­ge verden. Tak Gud, at vore åndelige våben er mægtige, og at vor autoritet i Kristus står langt over den autoritet, som magterne og myndighederne, verdensherskerne i dette mørke har. Derfor er fjenden tvunget til at overgive sig, men det kræver tro, udholdenhed og fasthed.

Missionærer ude og hjemme kan i de­res distrikter, samfund og skoler stå fjenden imod ved i Jesu navns autoritet at holde Jesu blod op imod mørkets magter, synd og vantro. I Herren Jesu navn kan. de forlange, at fjenden trækker sig tilbage.

Det er os dog magtpåliggende at sige, at »det er Ånden, som gør levende, kødet gavner intet« Johs. 6:63 a. »Bogstaven slår ihjel men ånden gør levende.« 2. Kor. 3:6b. Vi må derfor til stadighed lade Helligånden levendegøre vore hjerter, vor tro; vore bønner og vore vidnesbyrd.

Det er meget vigtigt, at vi holder os selv og alt, hvad vi har, under blodets beskyt­telse. Fjenden vil benytte enhver anled­ning til at gøre os tavse i vor forbøn og blokere vor fremmarch mod ham. Det er derfor ikke nok, at vi forstår vor fjende, vor autoritet i Kristus, og hvordan vi skal bruge vore åndelige våben, men vi må også forstå, hvordan vi bærer Guds fulde rustning, som Gud har sørget for til vor beskyttelse. Således udrustet og beskyttet behøver vi ikke at frygte.

Men lad os altid huske, at i os selv har vi ingen magt og autoritet, kun i Kristus.

»Men Gud ske tak, som altid fører os i sejrtogt i Kristus« 2. Kor. 2:12a.

»Han, der er i jer, er større end han, der er i verden« 1. Joh. 4:4B.