• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

af Theodore H. Epp.                        

I bønnen har Gud stiftet uudtømmelige rigdomme til vor rådighed. Mange vers i Guds ord understreger dette, især i Johannes-Evangeliet kapitlerne 14-16.

Jesus sagde til sine disciple: »Hvad som helst I beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at Faderen kan herliggøres ved Sønnen Hvis I beder mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det.« Johs. 14:13-14.

Blæs i trompeten

Ikke I har udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer og sat jer til at gå hen og bære frugt, og det en varig frugt, så at Faderen kan give jer, hvad som helst I beder Ham om i mit navn« Johs. 15:16.

Sandelig, sandelig siger jeg eder: hvis I beder Faderen om noget, skal Han give jer det i mit navn Hidtil har I ikke bedt om noget i mit navn; bed, så skal I få, for at jeres glæde må blive fuldkommen Johs. 16:23-24.

Overvej de uudtømmelige skatte, som bliver tilbudt os i disse vers. »Hvad som helst I beder om« Jesus sætter ingen grænser for, hvad vi kan bede om, og så føjer Han sine løfter til: det vil jeg gøre (14:13), så at Faderen kan give jer (15: 16), skal Han give jer det (16:23). Jesus lover, at hvad som helst vi beder om vil blive givet. Undertiden siger mennesker, at de tror, Gud svarer bøn, men at Han ofte svarer på en anden måde, end vi forventer. Ikke desto mindre lover Jesus os i disse vers at give os, hvad vi forventer at få. Han lover os, hvad som helst I beder om«. Dog er det sandt, at Bibelen giver eksempler på mennesker, som bad om ting, de ikke fik. Hvad er svaret på denne tilsyneladende modsigelse?

Der er tre betingelser, vi må opfylde, for at få svar på vore bønner.

For det første: Vi må bede. Jeg tror, vi ofte fejler mere på dette punkt end på noget andet. Vi beder simpelt hen ikke om noget.»/ får intet, fordi I ikke beder.« Jak. 4:2. »Hidtil har I ikke bedt om noget i mit navn« Johs. 16:24.

For det andet: Vi må bede i Jesu navn. Løftet om bønhørelse er knyttet til bøn i Jesu navn (Johs. 14:13; 15:16 og 16:23).

Hvad vil det sige at bede i Jesu navn? Nogle mener, at de har bedt i Jesu navn, hvis de har afsluttet deres bøn med ordene 'i Jesu navn'. Bøn i Jesu navn indebærer imidlertid mere end blot et bestemt udtryk, ja, man kan bede i Jesu navn uden i det hele taget at bruge denne vending. Bøn i Jesu navn har noget at gøre med vort hjertes stilling til Ham.

Vi kan kun tiltale vor himmelske Fader ved at gøre os til et med Jesus. »Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds Søn, så lad os holde fast ved bekendelsen! Thi vi har ikke en ypperstepræst, som ikke kan have medlidenhed med vore skrøbeligheder, men en, som har været fristet i alle ting ligesom v  dog uden synd Lad os de,  for med frimodighed træde frem for nådens trone for at få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.« Hebr. 4:14-16.

Vi har adgang til nådens trone på grund af Jesu fortjeneste og vor samhørighed med Ham. Hvis vi er os dette bevidst, beder vi i Jesu navn, uanset om vi bruger denne vending eller ej.

For det tredje: Vi må blive i Jesus. Denne af gørende betingelse for bønhørelse bliver vist os i de første vers i Johs. 15. Her taler Jesus om sig selv som vintræet og de troende som grenene. Han siger i vers 4: Bliv i mig, så bliver jeg også i jer. Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv, men kun hvis den bliver på vintræet, således kan I heller ikke, uden I bliver i mig. « 0g angående bøn siger Jesus i vers 7: »Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad som helst I vil og I skal få det « Betingelsen som må opfyldes er sammenfattet i nøgleordet: bliv i mig.

Hvad vil det sige at blive i Kristus? I sin kendte bibeloversættelse forklarer C. I. Scofield det således: »At blive i Kristus vil på den ene side sige, at vi ingen kendt synd har, som ikke er dømt og bekendt som synd, og at vi ingen interesser har, hvor Jesus er lukket ude, intet, som vi ikke kan dele med Ham. På den anden side: den, som bliver i Kristus, bringer alle sine byrder til Ham og suger al visdom, hjælp og kraft fra Ham. Det betyder ikke uophørlig bevidsthed om disse ting og om Ham, men at vi ikke tillader noget som helst at komme imellem Ham og os.«

Vi må ikke forvente svar på vore bønner, hvis vi i vort liv har synd, som ikke er bekendt. Dette forstod salmisten, da han sagde: »Havde jeg tænkt på ondt i mit hjerte, da havde Herren ej hørt.« Salme 66:18.

At blive i Kristus vil ikke blot sige, at vi ikke skjuler nogen synd, men også, at vi intet område har, hvor vi ikke har lukket Jesus ind. Hvis vi har interesser, som vi ikke kan dele med Ham og bede om Hans velsignelse over, er vi ikke i denne 'bliv i mig' stilling.

Bringer du alle dine byrder til Jesus i bøn? Måske synes du, at nogle af dine byrder er for små at bringe til Ham, men Han er interesseret i alle dine behov. Han ønsker, du skal have tillid til Ham i alle livets enkeltheder.

Andrew Murray, som var en bønnens mand, blev engang spurgt, hvorfor Gud besvarede så mange af hans bønner. Murray svarede, at han altid, når han tabte en nål, bad Herren vise sig, hvor den var, og at han forventede at få et svar. Andrew Murray ville hermed understrege, at Herren var med i enhver detalje i hans liv, og at han bragte alting såvel småt som stort til Herren i bøn.

Vi tænker måske ikke på Guds nærværelse hvert eneste øjeblik, men når det går op for os, at vi lever i Guds nærhed, vil det blive en vane for os at være opmærk-omme på Hans nærværelse. Den vil blive lige så naturlig, som det er for os at trække vejret. Vi trækker vejret uden at tænke på det, hvis der da ikke er noget, der hindrer vort åndedræt. Som kristne skal vi vænne os til at være opmærksomme på Herrens nærhed og ikke tillade noget som helst at bryde vort fællesskab med Ham. Det er, hvad vi forstår ved at 'blive i Kristus', og det er en absolut nødvendighed, hvis vi forventer Guds svar på vore bønner. Hvis vi bliver i Kristus, kan vi bede om hvad som helst, og vi vil få det! Og hvad vil vi så bede om? Vi vil bede om det, som er efter Hans vilje. Hvis vi beder om noget, som ikke er · i overensstemmelse med Hans vilje, vil vi bede på en sådan måde, at vi forstår Ham, om Han siger nej.

Salme 37:4 lover os: »Da skal du have din fryd i Herren, og Han skal give dig, hvad dit hjerte attrår.« Hvordan kan salmisten give et sådant betingelsesløst løfte? Fordi den, der har sin fryd i Herren, intet område har i sit liv, som ikke er overgivet til Ham. Den, som har sin fryd i Herren, deler alt med Ham og lever i Hans kraft. Et sådant menneske beder ikke Gud om ting, som vil tilfredsstille ham selv, han beder om det, som er i overensstemmelse med Guds vilje.

Den troende, som bliver i Kristus -som har sin fryd i Herren - er tilfreds med Guds svar, også når det er et nej. Dette ser vi i apostelen Paulus' liv. Tre gange bad han Gud fjerne den torn i kødet, der var blevet ham givet, men da Gud sagde et afgjort nej, bad Paulus ikke igen. Om denne oplevelse skriver han: » Tre gange har jeg bedt Herren om, at den måtte vige fra mig, men Han har svaret mig: 'Min nåde er dig nok; thi i magtesløshed udfolder min kraft sig helt. 'Langt hellere vil jeg derfor rose mig af min magtesløshed, for at Kristi kraft kan tage bolig i mig. Derfor er jeg vel til mode under magtesløshed, under mishandlinger, i nød, under forfølgelser, under ængstende kår for Kristi skyld; thi når jeg er magtesløs, da er jeg stærk « 2. Kor. 12:8-10.

Paulus levede i et så inderligt samfund med Jesus, at han med glæde accepterede Guds vilje med sit liv, selv om det kom til at betyde uafladelig lidelse. Og netop på grund af sin tom i kødet blev Paulus mere afhængig af Herren; han forstod, at hans svaghed var Guds mulighed for at komme til med sin kraft.

Gud lod Paulus vide, hvorfor Han ikke fjernede tomen. I de første vers i 2. Kor. 12 skriver Paulus om sig selv, hvordan han blev bortrykket indtil den tredje Himmel, hvor han fik særlige åbenbaringer. Skønt han var fristet til at rose sig af sine oplevelser, siger apostelen i vers 7: »For at jeg ikke skal hovmode mig af de overne høje åbenbaringer, blev der givet mig en tom i kødet, en Satans engel til at slå mig i ansigtet, for at jeg ikke skal hovmode mig. « Paulus vidste, hvorfor der var blevet givet ham en torn i kødet.

Angående lidelsens problem siger Jakob: »Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, da skal han bede om at få den fra Gud, der giver alle gavmildt og uden bebrejdelser, og så vil den blive ham givet « 1:5. Gud vil give os visdom med hensyn til vore byrder og prøvelser. Måske har Paulus spurgt Gud: hvorfor denne lidelse? Skønt vi som kristne skulle have den tillid til Gud, at Han aldrig tager fejl, gjorde Gud i dette tilfælde Paulus forståelig, hvorfor Han ikke ville fjerne tornen.

Når vi bliver i Kristus, er der ingen plads til skuffelser i vort bønneliv, fordi vore bønner er båret frem af Helligånden.

ligeledes kommer ånden os til hjælp i vor magtesløshed; thi hvad vi rettelig bør bede om, forstår vi ikke, men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og Han, som ransager hjerterne, ved, hvad åndens attrå er, thi efter Guds vilje går ånden i forbøn for hellige. « Rom. 8:26-27.

Har vi først forstået sandheden i det, at betingelsen for bønnesvar er, at vi bliver 'i Kristus', vil vi bedre kunne forstå det løfte, Jesus giver os i bjergprædikenen: »Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. Thi enhver, som beder, han får, og den, som søger, han finder, og den, som banker på, for ham skal der lukkes op.« Matt. 7:7-8.

Denne sandhed vil også hjælpe os til at forstå Jesu løfte i Mark. 11:22-23: »Hav tro til Gud! Sandelig siger jeg eder: den, der siger til dette bjerg: 'Løft dig op og kast dig i havet, 'og ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det sker, som han siger, han skal få det opfyldt«

Her er en bøn, som indbefatter at sige. Gud ønsker, at vi i ord skal bekende vor tro. Når vort samfund med Ham er i orden, vil Helligånden meddele os, hvad vi skal sige.

Der har været tilfælde, hvor jeg har bedt om noget, og hvor jeg mener at have været i det ubrudte samfund med Kristus - jeg forventede svar, men i stedet lød det i mit indre: »Vil du sige mig det (helt bestemt udtrykke, hvad det var jeg ønskede fjernet)? Vil du tro mig? « »Ja, Herre, jeg ønsker, at du skal fjerne dette bjerg, og jeg tror, du vil gøre det. « Som et resultat har jeg set, hvordan Gud har fjernet problemer, der var vanskeligere at flytte end virkelige bjerge.

Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad som helst I vil, og I skal få det.

Når vi gør brug af sandheden i dette vers, får vi del i bønnens uudtømmelige rigdomme. 

Men søg først Guds rige og Hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Matt 6:33

Salig den mand, som ikke går efter gudløses råd, står på synderes vej eller sidder i spotteres lag, men har lyst til Herrens lov, og som grunder på Hans lov både dag og nat Han er som et træ, der, plantet ved bække, bærer sin frugt til rette tid, og bladene visner ikke: alt, hvad han går, får han lykke til« Salme 1:1-3.