• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Hvorfor er der så mange kristne, som mangler frelsesvished?

»Ånden selv vidner sammen med vor ånd, at vi er Guds børn.« Rom. 8:16.

Jesus siger til alle, som stoler på Ham: »Jeg giver dem evigt liv, og de skal i al evighed ikke fortabes, og ingen skal rive dem ud af min hånd« (Johs. 10:28-30).

Uanset denne herlige forsikring har mange mennesker mistet deres frelsesvished. Det betyder dog ikke, at de har mistet deres frelse.

Blæs i trompeten

Mange har med fru Frank A. Breck sagt:

Før var al min tro på Jesus

op og ned som havets båd,

snart jeg troede, snart jeg tvivled,

steg i jubel, sank i gråd.

Ved Guds nåde blev disse svingende kristne dog bragt ind i den rette stilling til Frelseren, de fik fast tillid til Ham, og de kunne tro ordet: de skal i al evighed ikke fortabes, så nu kunne de synge:

Men da mere nær Han drog mig,

brast min lænke led for led,

og da helt jeg gav mig over,

fik jeg sjælens dybe fred

Bygger du på dine følelser eller bygger du på Guds ord?
Lad os undersøge den sikre grund, hvorpå de troende bygger og hviler. Bibelen taler klart om Guds forsikring. ». .. Tro på Herren Jesus, så skal du blive frelst.« Ap. G. 16:31. » ... I skal vide, at I har evigt liv,/som tror på Guds Søns navn« 1. Johs. 5:13.

For nogle år siden lagde jeg ved et møde mærke til en kvinde, som så meget ulykkelig ud. Jeg gik hen til hende, og hun fortalte mig straks, hvad der var i vejen. Hun sagde: »Nogle mennesker siger, at de ved, de er frelst.« »Kan du ikke sige det?« spurgte jeg. »Nej, det kan jeg ikke,« svarede hun.

Jeg spurgte hende nu, om hun troede på Jesus Kristus, hvilket hun svarede bekræftende på. Jeg fortsatte: »Du siger, at du tror på Jesus Kristus, og alligevel har du ingen frelsesvished. Hvad mener du om dette ord: 'Dette har jeg skrevet til jer, for at I skal vi.de, at I har evigt liv, I, som tror på Guds Søns navn'?«

Da hun hørte dette, var det, som om hun pludselig vågnede op, og hun udbrød: »Står det i Bibelen?« Jeg viste hende verset og understregede ordet om vished: I skal vide, at I har evigt liv.

Øjeblikkelig skete der en forandring med hende, et nyt lys skinnede i hendes øjne, sandheden var blevet levende og virksom. I taknemmelighed forlod hun mig og gik for at fortælle sine venner om den frelsesvished, som nu var født i hendes hjerte. Det var Helligåndens gerning, og det var underfuldt for vore øjne.

Læs igen disse ord, som er skrevet til alle troende: » Dette ha1jeg skrevet til jer, for at I skal vi.de, at I har evigt liv, I, som tror på Guds Søns navn« ( 1. Johs. 5: 10-14 ).

Jesus Kristus er vor grundvold

»Ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt, nemlig Jesus Kristus.« 1. Kor. 3:11. »Og der er ikke frelse i nogen anden; thi der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn, hvorved vi kan frelses.« Ap. G. 4:12.

Der er seks sten i denne grundvold:

Jesu fuldkomne ydmyghed

Jesu absolutte guddommelighed

Jesu soning ved blodet

Jesu legemlige opstandelse

Jesu forbedende tjeneste

Jesu komme i herlighed

 

Hvilken herlig forsikring for ethvert Guds barn! En fast klippe at bygge på, den eneste sikre grund.

Hvad omfatter frelsen?

Frelse for syndere, som den er åbenbaret i Bibelen, omfatter frelse fra syndens skyld og straf og fra syndens magt og herredømme.

På hvem beror frelsen?

Frelsen beror på Jesus Kristus. Golgatas dybe hemmelighed og under beror på storheden ved Ham, som gav sit liv for at løskøbe syndere, på »Kristus, som er over alle ting, Gud højlovet i evighed!« (Rom. 9:5). Se på Kristus, som Han hænger på korset, og hør Ham sige: »Jeg og Faderen, vi er et « Johs. 10:30. Dette understreger, at Han er både Gud og menneske, og derfor er Hans soning fyldestgørende.

På hvad beror frelsen?

Frelsen beror på Jesu stedfortrædende død.
  »I ved jo, at det ikke var med forkrænkelige ting, med sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde arvet fra forfædrene, men med Kristi dyrebare blod som med blodet a f et /,am uden plet og lyde.« 
1. Pet. 1:18-19.

Hvem var Han?

Han var »Herren«, og Han var »af Himmelen « (1. Kor. 15:47 overs. 1891). Han var »Immanuel« - Gud med os. Matt. 1:23.

Derfor er det blod, som blev udgydt på Golgata, fuldt tilstrækkeligt til frelse for en fortabt verden.

Hvis du ingen vished har, så vend dig igen til Jesus. Vend dig fra din egen uværdighed til Hans værdighed. Vend dig fra din egen uduelighed til Hans nåde og kraft. Kristus alene kan tilfredsstille dig og give dig tryghed. Hans forsikring lyder:   » ... thi jeg lever, og I skal leve.« Johs. 14:19. Vend dig fra dine tvivl og din frygt til Ham, din Herre, som går i forbøn for dig. Det hjerte, som stoler på Kristus, vil Han give vished. Han siger selv til dig:

» ... Jeg elsked dig med evig kærlighed, drog dig derfor i nåde.« Jer. 31:3. »Jeg lever, og I skal leve,« siger Jesus.

Se på Jesus i Getsemane, hvor Han i dødsangst bad, så Hans sved blev som bloddråber. Se Ham på korset, hvor Han udgød sit dyrebare blod for at skaffe evig soning. Tør du nu fortælle Ham, at Hans dyrebare blod ikke tilbyder dig vished?

Tør du se på Jesus, som Han fra korset beder: »Fader! tilgiv dem« og så sige til Ham, at Hans tilgivelse ikke tilbyder dig vished?

Tør du se på Ham som den opstandne Frelser og fortælle Ham, at Hans sejr over død, synd og Helvede ikke tilbyder dig vished?

Kom til mig! indbyder vor medlidende Frelser, som bar verdens synd.

»Kom hi.d til mig, alle I, som er trætte og tyngede a f byrder, og jeg vil give jer hvile.«  Matt. 11:28. » Thi jeg vil nMig tilgive deres uret og aldrig mere komme deres synder i hu.« Hebr. 8:12.

A f Dr. Rowell

360 - Før var al min tro på Jesus

Vers 1
Før var al min tro på Jesus
op og ned som havets båd,
snart jeg tro'de, snart jeg tvivled,
steg i jubel sank i gråd.

Omkv
O, den fred min Frelser gir,
fred, jeg aldrig før har kendt.
Siden Jesus helt blev min,
al min vej til lys er vendt.

Vers 2
Men da mere nær han drog mig,
brast min lænke led for led,
og dahelt jeg gav mig over,
fik jeg sjælens dybe fred.

Vers 3
Alle trin, men ét ad gangen,
alle dage én for én
leder han mig varsomt fremad
over alle skarpe sten.