• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Om nadveren.

Ordet nadver betyder egentlig aftensmad. Det Ny Testamente fortæller, at Jesus spiste sammen med sine disciple den sidste aften, før han blev taget til fange og korsfæstet. Under måltidet sagde han til dem, at når han var gået bort, skulle de mødes og spise sammen på samme måde, og han ville så selv være til stede hos dem gennem brødet og vinen.

Siden de første kristne begyndte at holde gudstjeneste sammen, har man delt brødet og vinen; og nadveren er fortsat led i folkekirkens gudstjeneste med budskabet om, at den opstandne Kristus er til stede med Guds tilgivelse.

Nadver

Velsignelse betyder et godt tegn

Nadveren slutter med en takkebøn og Den aronitiske velsignelse, der går helt tilbage til Det Gamle Testamente. Ordet velsignelse kommer af de to latinske ord: vel (godt) og signum (tegn), og betyder altså et godt tegn. Her siges det, at Gud ser mennesket ansigt til ansigt og giver det sin fred.

vi vil begynde Kristi himmelfartsdagen med nadver og bøn, samt dele Herrens ord. tag gerne denne dag en ven med.

Kristi himmelfartsdag er en kristen helligdag, der fejres til minde om Kristi Himmelfart 40 dage efter Jesu opstandelse påskedag. Denne dag steg Vor Herre og frelser Jesus Kristus til himmels og blev ophøjet til Guds højre hånd.

Denne dag falder altid på en torsdag, tidligst 30. april og senest 3. juni.

Himmelfarten markerer ikke blot afslutningen på historien om Jesus´ liv på jorden. Den sætter samtidig begyndelsen på en ny: Helligånden, som kommer i pinsen og forener de Kristus-troende.

Apostelenes gerninger 1:1-11 Den første Bog skrev jeg, o Theofilus! om alt det, som Jesus begyndte både at gøre og lære, indtil den Dag, da han blev optagen, efter at han havde givet Apostlene, som han havde udvalgt, Befaling ved den Helligånd; for hvem han også, efter at han havde lidt, fremstillede sig levende ved mange Beviser, idet han viste sig for dem i fyrretyve Dage og talte om de Ting, der høre til Guds Rige. Og medens han var sammen med dem, bød han dem, at de ikke måtte vige fra Jerusalem, men skulde oppebie Faderens Forjættelse, "hvorom," sagde han, "I have hørt af mig. Thi Johannes døbte med Vand; men I skulle døbes med den Helligånd om ikke mange Dage." Som de nu vare forsamlede, spurgte de ham og sagde: "Herre! opretter du på denne Tid Riget igen for Israel?" Men han sagde til dem: "Det tilkommer ikke eder at kende Tider eller Timer, hvilke Faderen har fastsat i sin egen Magt. Men I skulle få Kraft, når den Helligånd kommer over eder; og I skulle være mine Vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og indtil Jordens Ende." Og da han havde sagt dette, blev han optagen, medens de så derpå, og en Sky tog ham bort fra deres Øjne. Og som de stirrede op imod Himmelen, medens han for bort, se, da stode to Mænd hos dem i hvide Klæder, og de sagde: "I galilæiske Mænd, hvorfor stå I og se op imod Himmelen? Denne Jesus, som er optagen fra eder til Himmelen, skal komme igen på samme Måde, som I have set ham fare til Himmelen."